Abogados Accidente Sabadell

abogados accidente sabadell

¿Ha sufrido un accidente de tráfico?

Ejerza su derecho a estar asistido por un abogado especialista desde el primer día de forma gratuita.

En el despacho TRIA ADVOCATS SABADELL le ofrecemos asesoramiento integral tanto a víctimas como perjudicados de un accidente de tráfico.

RECLAMAMOS LA MÁXIMA INDEMNIZACIÓN POSIBLE por los daños y perjuicios que se deriven del accidente.

OFRECEMOS ASESORAMIENTO PERSONALIZADO, nuestro equipo profesional de abogados accidente Sabadell valorará su situación y necesidades con la intención de ofrecerle un asesoramiento individualizado y adaptado a sus circunstancias y las de su familia.

VISITAS INFORMATIVAS GRATUITAS, sin compromiso nos podrá consultar y exponer las circunstancias de su accidente de tráfico.

SOLO COBRAMOS SI USTED COBRA, al final de todo el proceso extrajudicial o judicial, y un porcentaje de la cantidad obtenida, por lo que Vd. no tendrá que adelantarnos nunca ninguna cantidad en concepto de honorarios.

SU COMPAÑÍA PUEDE REEMBOLSARLE NUESTRAS ACTUACIONES, en la mayoría de casos, la póliza de seguro de su vehículo le cubrirá, total o parcialmente, los gastos derivados de nuestra intervención. Si es así, nosotros mismos nos encargaremos de las gestiones necesarias para que su aseguradora le reintegre nuestros honorarios.

CONOZCA SUS DERECHOS
En TRIA ADVOCATS le asesorará siempre un abogado accidente Sabadell especialista en accidentes de tráfico, quién le informará detalladamente de las actuaciones relativas a su expediente de reclamación.

PERSONAS QUE PUEDEN PRECISAR NUESTROS SERVICIOS

  • Conductor de un vehículo u ocupantes del vehículo no culpable del siniestro*
  • Peatones
  • Ciclistas
  • Pasajeros de transporte público
  • Herederos

* En determinados casos, incluso, si es conductor culpable del siniestro puede tener derecho a cobrar una indemnización por las lesiones dependiendo de la póliza contratada.

TRIA ADVOCATS SABADELL – SANT CUGAT

Dirigimos nuestras reclamaciones frente a las compañías de seguros, o en su caso, el Consorcio de Compensación de Seguros, y reclamamos la máxima indemnización posible por sus lesiones y secuelas, lucro cesante (lo que ha dejado de ganar), gastos de tipo médico o material, daños materiales y demás perjuicios sufridos como consecuencia de un accidente de tráfico.

Las secuelas causadas por un accidente de tráfico han de ser valoradas con un informe médico ya que es el médico quien determina la gravedad de las secuelas. Para ello, TRIA ADVOCATS SANT CUGAT cuenta con la colaboración de médicos expertos en valoración del daño corporal e ingenieros especialistas en reconstrucción de accidentes de tráfico, que complementarán adecuadamente la labor extrajudicial o judicial de reclamación de indemnizaciones por accidentes de tráfico para los casos más complejos.

Contacte con nosotros

93 187 85 45

Si lo desea, dispone de una PRIMERA CONSULTA GRATUITA, mediante correo electrónico info@triaadvocats.com o a través del formulario web, que será gestionada por un abogado de nuestro despacho

Adjuntar documentación (pdf|txt|doc|2mb)

Acepto condiciones legales

  • Consultas gratuitas sin compromiso.
  • Reclamamos la máxima indemnización posible
  • Nuestro compromiso: “Sólo cobramos, si Usted cobra” o ” Sólo ganamos, si Usted gana”
  • Expertos en negociaciones con aseguradoras
Honoraris

TRIA ADVOCATS pretén que la compensació econòmica que rebi pels serveis prestats sigui per al client transparent i ajustada als seus interessos. Per aquesta raó res millor que sigui el mateix client juntament amb el despatx el que convingui aquesta compensació prèviament, respectant lògicament les normes deontològiques.

Aquesta compensació econòmica pot ser una retribució fixa, periòdica o per hora i l’acord previ entre les parts es plasmarà mitjançant el full d’encàrrec professional.

X
Condicions d'ús

1. IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS

Les condicions generals d’ús que a continuació s’indiquen regulen l’accés, navegació i ús de l’adreça URL www.triaadvocats.com (des d’ara el lloc web), titularitat de TRIA ADVOCATS SCP (d’ara endavant TRIA O L’ENTITAT). TRIA ADVOCATS SCP, amb CIF J65405177, entitat degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona (Tom 42327, Foli 177, Secció General, Fulla / Dup. 403.941), i domicili social a l’Avinguda Alcalde Moix, 31, de Sabadell (Espanya) , telèfon 93.187 85 45, fax 93.187 85 46 i correu electrònic info@triaadvocats.com En aquest sentit, s’entendrà per “Usuari” a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi, sol·liciti informació, s’inscrigui o participi en qualsevol servei o activitat desenvolupada en el lloc web.

2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

1. Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés als Continguts i tots els Serveis oferts per TRIA ADVOCATS SCP a través de www.triaadvocats.com (en endavant, el lloc web), inclosos els de comentaris de notícies i articles, Blogs, xats i qualsevol altre que pogués establir-se, així com la utilització dels mateixos per part dels Usuaris. No obstant això, l’Entitat es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del lloc web i dels Serveis, així com també les condicions requerides per al seu accés i \ o utilització. L’accés i utilització dels continguts i serveis després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o els canvis en les condicions suposen l’acceptació de les mateixes.

2. L’accés, navegació i ús del lloc web comporta i suposa l’acceptació per l’usuari de les presents Condicions d’Ús.

3. ACCÉS

1. L’accés als continguts i la utilització dels Serveis proporcionats pel lloc web té caràcter gratuït, si bé, algun dels Serveis i Continguts oferts per l’Entitat a tercers a través del lloc web podrien en el futur estar subjectes a la seva contractació prèvia i al pagament d’una quantitat, la qual cosa s’especificaria en el seu cas, en les seves pròpies Condicions particulars de contractació.

2. L’accés i navegació a través del lloc web no requereix Registre, però, pot donar-se el cas que per accedir a una determinada funcionalitat es requereixi l’alta prèvia al lloc web mitjançant la selecció per part de l’Usuari, d’identificador i contrasenya . En aquest cas, la contrasenya, és personal i intransferible, i haurà de ser generada per l’Usuari d’acord a les regles de robustesa i complexitat que s’estableixin en cada moment per l’Entitat. Si l’usuari seleccionés una contrasenya que no compleixi amb els requisits mínims d’acord amb la Política de Contrasenyes aprovada i vigent en l’Entitat s’avisarà l’usuari d’aquest incompliment i dels condicionaments que han de reunir aquesta contrasenya per a una efectiva validesa a l’alta de l’interessat en el Registre d’Usuaris de l’Entitat. No obstant això, el lloc web disposaria de les funcionalitats necessàries perquè l’Usuari pugui canviar la contrasenya quan ho considerés oportú, per exemple, perquè sospités o constatés que s’ha produït la fallida de la confidencialitat de la contrasenya.

3. La contrasenya, si és el cas, tindrà caràcter personal i intransferible. L’Usuari es compromet a fer un ús diligent de la seva contrasenya i mantenir-la en secret, no transmetent-la a cap tercer i tampoc a la pròpia l’Entitat. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i \ o contrasenya que hagin seleccionat com Usuaris registrats de l’entitat, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització il·lícita del lloc web per qualsevol tercer il·legítim, que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari. En virtut de l’anterior, és obligació de l’usuari notificar de manera immediata als gestors del lloc web sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i \ o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat a els mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, l’Entitat quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. Tots els continguts oferts en el lloc web, incloent, la pròpia web, obres audiovisuals, textos, sinopsi, fotografies o il·lustracions, logotips, marques, grafismes, dissenys, interfícies, etc., pertanyen a l’Entitat o han estat llicenciats o autoritzat la ús a l’Entitat pels tercers titulars dels drets sobre l’esmentat contingut i estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial. Podeu utilitzar el lloc web i els continguts publicats al mateix de forma no exclusiva, només per al seu ús personal i privat, i en cada cas segons les condicions d’ús de cada contingut. No es permet l’ús comercial dels continguts, ni copiar, emmagatzemar o descarregar, distribuir, publicar, enviar, transformar, utilitzar qualsevol tècnica d’enginyeria inversa, descompilar els continguts o part dels mateixos, o realitzar qualsevol ús de mitjans o procediments diferents dels que es posen a la seva disposició al lloc web per utilitzar els continguts de forma diferent a l’autoritzada per l’Entitat. Tampoc està permès suprimir o manipular les indicacions de drets d’autor o altres crèdits identifiquin als titulars de drets dels continguts que trobi en el lloc web, ni els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme de protecció o informació incorporat als continguts disponibles en el LLOC WEB.

5. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

1. L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts i / o Serveis proporcionats pel lloc web de conformitat amb la llei i amb les presents Condicions d’Ús. L’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els continguts i / o Serveis amb fins o efectes il·lícits o contraris al que estableixen les Condicions d’ús.

2. L’Usuari està d’acord i té present que, si escau, els serveis de fòrums, blocs, enviament d’informació a través de formularis, així com qualssevol altres que permetin la publicació de les opinions dels Usuaris, no s’accepten anuncis , cadenes de missatges de correu electrònic o qualsevol altre contingut que no sigui opinar o debatre sobre articles o notícies. En utilitzar els Serveis, l’Usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes Condicions d’Ús, es compromet a no utilitzar-los per enviar missatges que difamin o insultin, o que continguin informació falsa, que sigui inapropiada, abusiva, nociva, pornogràfica, amenaçadora, danyant la imatge pública o la vida privada de terceres persones o que per alguna causa infringeixin alguna llei.

3. En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no captar dades amb finalitat publicitària, a no enviar cap tipus de publicitat en línia ia no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través dels Serveis proporcionats pel LLOC WEB, informacions, missatges, gràfics, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general qualsevol classe de material, dades o continguts que, sense ànim exhaustiu:

a. incorrin en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; b. de qualsevol forma contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment o en els tractats internacionals i en la resta de l’ordenament jurídic; c. indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries o violentes; d. indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences o edat; e. incorporin missatges delictius, violents o degradants; f. indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic; g. siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de manera que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant; h. es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per portar a terme l’ús que efectua o pretén efectuar; i. violin els secrets empresarials de tercers; j. siguin contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones; k. infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions; l. provoquin per les seves característiques (com format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament dels Serveis.

6. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

1. En el cas que l’usuari envia informació de qualsevol tipus a l’Entitat a través del lloc web, mitjançant els canals disposats, si escau, amb aquesta finalitat a la pròpia pàgina, l’Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercers, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers. Respecte de les dades de tercers que l’Usuari pugui facilitar mitjançant el lloc web, l’Usuari garanteix haver informat les dites tercers dels termes i finalitats descrits en la present Condicions d’Ús i, si escau, haver obtingut l’autorització dels mateixos per realitzar la comunicació de les seves dades a l’Entitat.

2. L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a l’Entitat per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES

L’Entitat no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació que es presti a través del lloc web. En conseqüència, l’Entitat no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del lloc web; (ii) l’absència d’errors en aquests continguts o productes; (iii) l’absència de virus i \ o altres components nocius en el lloc web o al servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del lloc web i \ o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix; (v) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts i productes del lloc web; (vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions que l’Entitat estableix en el lloc web oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web. No obstant això, l’Entitat declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris. Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i \ o industrial, haurà de notificar immediatament a l’entitat perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

8. ENLLAÇOS

1. Enllaços a altres pàgines Web En cas que en el LLOC WEB, l’Usuari pogués trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., aquests serien gestionats per tercers. L’Entitat no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del lloc web. En conseqüència, l’Entitat no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades , informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i \ o qualsevol dels seus continguts, en general. En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar immediatament a l’Entitat als efectes que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a la mateixa. L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del lloc web a un altre lloc web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre l’Entitat i el responsable del lloc web aliè.

2. Enllaços a altres pàgines Web amb destinació al Lloc Web Si qualsevol Usuari, entitat o lloc Web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc Web haurà d’atenir a les següents estipulacions: • L’enllaç només es podrà dirigir a la Pàgina Principal o Home del LLOC WEB, excepte autorització expressa i per escrit de l’Entitat. • L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL del lloc web i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la Pàgina Principal del LLOC WEB. En cap cas, llevat que l’entitat ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el LLOC WEB que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el LLOC WEB, incloure’l com a part de la seva web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del lloc web. • A la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que l’Entitat ha autoritzat aquest enllaç, llevat que l’entitat ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina al Lloc Web correctament desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de l’Entitat i \ o del LLOC WEB, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit. • L’Entitat no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc Web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades . L’Entitat no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web. L’Entitat no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc Web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i \ o qualsevol dels seus continguts, en general.

9. POLÍTICA DE PRIVACITAT I POLÍTICA DE COOKIES

La Política de privacitat i la Política de Cookies del LLOC WEB queden determinades pel que estableix el document POLÍTICA DE PRIVACITAT I POLÍTICA DE COOKIES, que està posat a la seva disposició i pot consultar directament a la part inferior del lloc web, en els apartats POLÍTICA DE PRIVACITAT I POLÍTICA DE COOKIES, respectivament.

10. DURADA I MODIFICACIÓ

1. L’Entitat podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquestes Condicions d’Ús o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

2. La vigència temporal d’aquestes condicions d’ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència les condicions d’ús modificades.

3. Amb independència del que disposen les condicions particulars, l’entitat podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització . Després d’aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment en les presents Condicions d’Ús.

11. GENERALITATS

1. Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les Condicions d’ús.

2. En cas que hi hagi discrepància entre l’establert en aquestes condicions d’ús i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.

3. En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquestes Condicions d’Ús fora (n) considerada (s) nul (s) o inaplicable (s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent , aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de les Condicions d’ús.

4. El no exercici o execució per part de l’Entitat de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions d’ús no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

12. JURISDICCIÓ

Les relacions establertes entre l’Entitat i l’Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, l’Entitat i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i / o litigis al coneixement de els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sabadell.

Polítiques de privacitat
Cookies

X
Condiciones de uso

1. IDENTIFICACION DE LAS PARTES

Las Condiciones Generales de Uso que a continuación se indican regulan el acceso, navegación y uso de la dirección URL www.triaadvocats.com (en adelante EL SITIO WEB), titularidad de TRIA ADVOCATS S.C.P.(en adelante TRIA O LA ENTIDAD). TRIA ADVOCATS SCP, con CIF J65405177, entidad debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona (Tomo 42327, Folio 177, Sección General, Hoja/Dup. 403941), y domicilio social en la Avinguda Alcalde Moix, 31, de Sabadell (España), teléfono 93 187 85 45, fax 93 187 85 46 y correo electrónico info@triaadvocats.com En este sentido, se entenderá por “Usuario” a la persona que acceda, navegue, utilice, solicite información, se inscriba o participe en cualquier servicio o actividad desarrollada en el SITIO WEB.

2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. Las presentes Condiciones de Uso regulan el acceso a los Contenidos y todos los Servicios ofrecidos por TRIA ADVOCATS S.C.P. a través de www.triaadvocats.com (en adelante, el SITIO WEB), incluidos los de comentarios de noticias y artículos, Blogs, chats y cualquier otro que pudiera establecerse, así como la utilización de los mismos por parte de los Usuarios. No obstante, la Entidad se reserva el derecho a modificar la presentación, configuración y contenido del SITIO WEB y de los Servicios, así como también las condiciones requeridas para su acceso y\o utilización. El acceso y utilización de los Contenidos y Servicios tras la entrada en vigor de sus modificaciones o los cambios en las condiciones suponen la aceptación de las mismas.

2. El acceso, navegación y uso del SITIO WEB conlleva y supone la aceptación por el usuario de las presentes Condiciones de Uso.

3. ACCESO

1. El acceso a los Contenidos y la utilización de los Servicios proporcionados por el SITIO WEB tiene carácter gratuito, si bien, alguno de los Servicios y Contenidos ofrecidos por la Entidad a terceros a través del SITIO WEB podrían en el futuro estar sujetos a su contratación previa y al pago de una cantidad, lo cual se especificaría en su caso, en sus propias Condiciones particulares de contratación.

2. El acceso y navegación a través del SITIO WEB no requiere Registro, sin embargo, puede darse el supuesto de que para acceder una determinada funcionalidad se requiera el alta previa en el Sitio Web mediante la selección por parte del Usuario, de identificador y contraseña. En este caso, la contraseña, es personal e intransferible, y deberá ser generada por el Usuario de acuerdo a las reglas de robustez y complejidad que se establezcan en cada momento por la Entidad. Si el usuario seleccionara una contraseña que no cumpla con los requisitos mínimos conforme a la Política de Contraseñas aprobada y vigente en la Entidad el usuario será avisado de este incumplimiento y de los condicionamientos que deben reunir dicha contraseña para una efectiva validez al alta del interesado en el Registro de Usuarios de la Entidad. No obstante, el SITIO WEB dispondría de las funcionalidades necesarias para que el Usuario pueda cambiar su contraseña cuando lo considerara oportuno, por ejemplo, porque sospechara o constatara que se ha producido la quiebra de la confidencialidad de la contraseña.

3. La contraseña, en su caso, tendrá carácter personal e intransferible. El Usuario se compromete a hacer un uso diligente de su contraseña y mantenerla en secreto, no transmitiéndola a ningún tercero y tampoco a la propia la Entidad. En consecuencia, los Usuarios son responsables de la adecuada custodia y confidencialidad de cualesquiera identificadores y\o contraseñas que hayan seleccionado como Usuarios registrados de la Entidad, y se comprometen a no ceder su uso a terceros, ya sea temporal o permanente, ni permitir su acceso a personas ajenas. Será responsabilidad del Usuario la utilización ilícita del SITIO WEB por cualquier tercero ilegítimo, que emplee a tal efecto una contraseña a causa de una utilización no diligente o de la pérdida de la misma por el Usuario. En virtud de lo anterior, es obligación del Usuario notificar de forma inmediata a los gestores del SITIO WEB acerca de cualquier hecho que permita el uso indebido de los identificadores y\o contraseñas, tales como el robo, extravío, o el acceso no autorizado a los mismos, con el fin de proceder a su inmediata cancelación. Mientras no se comuniquen tales hechos, la Entidad quedará eximida de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido de los identificadores o contraseñas por terceros no autorizados.

4. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

EL SITIO WEB se rige por las leyes españolas y por la legislación nacional e internacional sobre propiedad intelectual e industrial. Todos los contenidos ofrecidos en el SITIO WEB, incluyendo, la propia web, obras audiovisuales, textos, sinopsis, fotografías o ilustraciones, logos, marcas, grafismos, diseños, interfaces, etc., pertenecen a la Entidad o han sido licenciados o autorizado su uso a la Entidad por los terceros titulares de los derechos sobre dicho contenido y están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial. Puede utilizar el SITIO WEB y los contenidos publicados en el mismo de forma no exclusiva, sólo para su uso personal y privado, y en cada caso según las condiciones de uso de cada contenido. No está permitido el uso comercial de los contenidos, ni copiar, almacenar o descargar, distribuir, publicar, enviar, transformar, utilizar cualquier técnica de ingeniería inversa, descompilar los contenidos o parte de los mismos, o realizar cualquier uso de medios o procedimientos distintos de los que se ponen a su disposición en el SITIO WEB para utilizar los contenidos de forma distinta a la autorizada por la Entidad. Tampoco está permitido suprimir o manipular las indicaciones de copyright u otros créditos que identifiquen a los titulares de derechos de los contenidos que encuentre en el SITIO WEB, ni los dispositivos técnicos de protección, o cualquier mecanismo de protección o información incorporado a los contenidos disponibles en el SITIO WEB.

5. UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB

1. El Usuario se compromete a utilizar los contenidos y/o Servicios proporcionados por el SITIO WEB de conformidad con la ley y con las presentes Condiciones de Uso. El Usuario se obliga a abstenerse de utilizar los contenidos y/o Servicios con fines o efectos ilícitos o contrarios a lo establecido en las Condiciones de Uso.

2. El Usuario está de acuerdo y tiene presente que, en su caso, los servicios de foros, blogs, envío de información a través de formularios, así como cualesquiera otros que permitan la publicación de las opiniones de los Usuarios, no se aceptan anuncios, cadenas de mensajes de correo electrónico o cualquier otro contenido que no sea opinar o debatir sobre artículos o noticias. Al utilizar los Servicios, el Usuario manifiesta su conformidad con estas Condiciones de Uso, comprometiéndose a no utilizarlos para enviar mensajes que difamen o insulten, o que contengan información falsa, que sea inapropiada, abusiva, dañina, pornográfica, amenazadora, dañando la imagen pública o la vida privada de terceras personas o que por alguna causa infrinjan alguna ley.

3. En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no captar datos con finalidad publicitaria, a no enviar ningún tipo de publicidad online y a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros a través de los Servicios proporcionados por el SITIO WEB, informaciones, mensajes, gráficos, archivos de sonido o imagen, fotografías, grabaciones, software y en general cualquier clase de material, datos o contenidos que, sin ánimo exhaustivo:

a. incurran en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; b. de cualquier forma contravengan, menosprecien o atenten contra los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas constitucionalmente o en los tratados internacionales y en el resto del ordenamiento jurídico; c. induzcan, inciten o promuevan actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias o violentas; d. induzcan, inciten o promuevan actuaciones, actitudes o ideas discriminatorias por razón de sexo, raza, religión, creencias o edad; e. incorporen mensajes delictivos, violentos o degradantes; f. induzcan o inciten a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y el equilibrio psíquico; g. sean falsos, ambiguos, inexactos, exagerados o extemporáneos, de forma que puedan inducir a error sobre su objeto o sobre las intenciones o propósitos del comunicante; h. se encuentren protegidos por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial pertenecientes a terceros, sin que el Usuario haya obtenido previamente de sus titulares la autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar; i. violen los secretos empresariales de terceros; j. sean contrarios al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas; k. infrinjan la normativa sobre secreto de las comunicaciones; l. provoquen por sus características (como formato, extensión, etc.) dificultades en el normal funcionamiento de los Servicios.

6. LICENCIA SOBRE LAS COMUNICACIONES

1. En el caso de que el Usuario envíe información de cualquier tipo a la Entidad a través del SITIO WEB, mediante los canales dispuestos, en su caso, a tal fin en la propia página, el Usuario declara, garantiza y acepta que tiene derecho a hacerlo libremente, que dicha información no infringe ningún derecho de propiedad intelectual, de marca, de patente, secreto comercial, o cualquier otro derecho de tercero, que dicha información no tiene carácter confidencial y que dicha información no es perjudicial para terceros. Respecto de los datos de terceros que el Usuario pueda facilitar mediante el SITIO WEB, el Usuario garantiza haber informado a los dichos terceros de los términos y finalidades descritos en la presente Condiciones de Uso y en su caso, haber obtenido la autorización de los mismos para realizar la comunicación de sus datos a la Entidad.

2. El Usuario reconoce asumir la responsabilidad y dejará indemne a la Entidad por cualquier comunicación que suministre personalmente o a su nombre, alcanzando dicha responsabilidad sin restricción alguna la exactitud, legalidad, originalidad y titularidad de la misma.

7. RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS

La Entidad no puede garantizar la fiabilidad, utilidad o veracidad de los servicios o de la información que se preste a través del SITIO WEB. En consecuencia, la Entidad no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos del SITIO WEB; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos o productos; (iii) la ausencia de virus y\o demás componentes dañinos en el SITIO WEB o en el servidor que lo suministra; (iv) la invulnerabilidad del SITIO WEB y\o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (v) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos y productos del SITIO WEB; (vi) los daños o perjuicios que cause, a sí mismo o a un tercero, cualquier persona que infringiera las condiciones, normas e instrucciones que la Entidad establece en el SITIO WEB o a través de la vulneración de los sistemas de seguridad del SITIO WEB. Ello no obstante, la Entidad declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la tecnología, para garantizar el funcionamiento del SITIO WEB y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los Usuarios. Si el Usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito, ilegal, contrario a las leyes o que pudiera suponer una infracción de derechos de propiedad intelectual y\o industrial, deberá notificarlo inmediatamente a la Entidad para que ésta pueda proceder a la adopción de las medidas oportunas.

8. ENLACES

1. Enlaces a otras páginas Web En caso de que en el SITIO WEB, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas Web mediante diferentes botones, links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros. La Entidad no tiene facultad ni medios humanos ni técnicos para conocer, controlar ni aprobar toda la información, contenidos, productos o servicios facilitados por otros sitios Web a los que se puedan establecer enlaces desde el SITIO WEB. En consecuencia, la Entidad no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página Web a la que se pudiera establecer un enlace desde el SITIO WEB, en concreto, a título enunciativo y no taxativo, sobre su funcionamiento, acceso, datos, información, archivos, calidad y fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y\o cualquiera de sus contenidos, en general. En este sentido, si los Usuarios tuvieran conocimiento efectivo de la ilicitud de actividades desarrolladas a través de estas páginas Web de terceros, deberán comunicarlo inmediatamente a la Entidad a los efectos de que se proceda a deshabilitar el enlace de acceso a la misma. El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde el SITIO WEB a otro Sitio Web ajeno no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre la Entidad y el responsable del SITIO WEB ajeno.

2. Enlaces en otras páginas Web con destino al Sitio Web Si cualquier Usuario, entidad o Sitio Web deseara establecer algún tipo de enlace con destino al Sitio Web deberá atenerse a las siguientes estipulaciones: • El enlace solamente se podrá dirigir a la Página Principal o Home del SITIO WEB, salvo autorización expresa y por escrito de la Entidad. • El enlace debe ser absoluto y completo, es decir, debe llevar al Usuario, mediante un clic, a la propia dirección URL del SITIO WEB y debe abarcar completamente toda la extensión de la pantalla de la Página Principal del SITIO WEB. En ningún caso, salvo que la Entidad lo autorice de manera expresa y por escrito, el SITIO WEB que realiza el enlace podrá reproducir, de cualquier manera, el SITIO WEB, incluirlo como parte de su Web o dentro de uno de sus “frames” o crear un “browser” sobre cualquiera de las páginas del SITIO WEB. • En la página que establece el enlace no se podrá declarar de ninguna manera que la Entidad ha autorizado tal enlace, salvo que la Entidad lo haya hecho expresamente y por escrito. Si la entidad que realiza el enlace desde su página al Sitio Web correctamente deseara incluir en su página Web la marca, denominación, nombre comercial, rótulo, logotipo, slogan o cualquier otro tipo de elemento identificativo de la Entidad y\o del SITIO WEB, deberá contar previamente con su autorización expresa y por escrito. • La Entidad no autoriza el establecimiento de un enlace al Sitio Web desde aquellas páginas Web que contengan materiales, información o contenidos ilícitos, ilegales, degradantes, obscenos, y en general, que contravengan la moral, el orden público o las normas sociales generalmente aceptadas. La Entidad no tiene facultad ni medios humanos y técnicos para conocer, controlar ni aprobar toda la información, contenidos, productos o servicios facilitados por otros sitios Web que tengan establecidos enlaces con destino al Sitio Web. La Entidad no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo al Sitio Web que establece ese enlace con destino al Sitio Web, en concreto, a título enunciativo y no taxativo, sobre su funcionamiento, acceso, datos, información, archivos, calidad y fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y\o cualquiera de sus contenidos, en general.

9. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y POLITICA DE COOKIES

La Política de privacidad y la Política de Cookies del SITIO WEB quedan determinadas por lo establecido en el documento POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y POLITICA DE COOKIES, que está puesto a su disposición y puede consultar directamente en la parte inferior del SITIO WEB, en los apartados POLITICA DE PRIVACIDAD Y POLITICA DE COOKIES, respectivamente.

10. DURACIÓN Y MODIFICACIÓN

1. La Entidad podrá modificar los términos y condiciones aquí estipuladas, total o parcialmente, publicando cualquier cambio en la misma forma en que aparece estas Condiciones de Uso o a través de cualquier tipo de comunicación dirigida a los Usuarios.

2. La vigencia temporal de estas Condiciones de Uso coincide, por lo tanto, con el tiempo de su exposición, hasta que sean modificadas total o parcialmente, momento en el cual pasará a tener vigencia las Condiciones de Uso modificadas.

3. Con independencia de lo dispuesto en las condiciones particulares, la Entidad podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la página, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna. Tras dicha extinción, seguirán vigentes las prohibiciones de uso de los contenidos expuestas anteriormente en las presentes Condiciones de Uso.

11. GENERALIDADES

1. Los encabezamientos de las distintas cláusulas son sólo informativos, y no afectarán, calificarán o ampliarán la interpretación de las Condiciones de Uso.

2. En caso de existir discrepancia entre lo establecido en estas Condiciones de Uso y las condiciones particulares de cada servicio específico, prevalecerá lo dispuesto en éstas últimas.

3. En el caso de que cualquier disposición o disposiciones de estas Condiciones de Uso fuera(n) considerada(s) nula(s) o inaplicable(s), en su totalidad o en parte, por cualquier Juzgado, Tribunal u órgano administrativo competente, dicha nulidad o inaplicación no afectará a las otras disposiciones de las Condiciones de Uso.

4. El no ejercicio o ejecución por parte de la Entidad de cualquier derecho o disposición contenida en estas Condiciones de Uso no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.

12. JURISDICCIÓN

Las relaciones establecidas entre la Entidad y el Usuario se regirán por lo dispuesto en la normativa vigente acerca de la legislación aplicable y la jurisdicción competente. No obstante, para los casos en los que la normativa prevea la posibilidad a las partes de someterse a un fuero, la Entidad y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, someterán cualesquiera controversias y/o litigios al conocimiento de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Sabadell.

Políticas de privacidad
Cookies

X
Honorarios

TRIA ADVOCATS pretende que la compensación económica que reciba por los servicios prestados sea para el cliente transparente y ajustada a sus intereses. Por esta razón nada mejor que sea el propio cliente junto con el despacho el que convenga esta compensación previamente, res- petando lógicamente las normas deontológicas.

Esta compensación económica podrá ser una retribución fija, periódica o por hora y el acuerdo previo entre las partes se plasmará mediante la hoja de encargo profesional.

X