Condicions d’ús

1. IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS

Les condicions generals d’ús que a continuació s’indiquen regulen l’accés, navegació i ús de l’adreça URL www.triaadvocats.com (des d’ara el lloc web), titularitat de TRIA ADVOCATS SCP (d’ara endavant TRIA O L’ENTITAT). TRIA ADVOCATS SCP, amb CIF J65405177, entitat degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona (Tom 42327, Foli 177, Secció General, Fulla / Dup. 403.941), i domicili social a l’Avinguda Alcalde Moix, 31, de Sabadell (Espanya) , telèfon 93.187 85 45, fax 93.187 85 46 i correu electrònic info@triaadvocats.com En aquest sentit, s’entendrà per “Usuari” a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi, sol·liciti informació, s’inscrigui o participi en qualsevol servei o activitat desenvolupada en el lloc web.

2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

1. Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés als Continguts i tots els Serveis oferts per TRIA ADVOCATS SCP a través de www.triaadvocats.com (en endavant, el lloc web), inclosos els de comentaris de notícies i articles, Blogs, xats i qualsevol altre que pogués establir-se, així com la utilització dels mateixos per part dels Usuaris. No obstant això, l’Entitat es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del lloc web i dels Serveis, així com també les condicions requerides per al seu accés i \ o utilització. L’accés i utilització dels continguts i serveis després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o els canvis en les condicions suposen l’acceptació de les mateixes.

2. L’accés, navegació i ús del lloc web comporta i suposa l’acceptació per l’usuari de les presents Condicions d’Ús.

3. ACCÉS

1. L’accés als continguts i la utilització dels Serveis proporcionats pel lloc web té caràcter gratuït, si bé, algun dels Serveis i Continguts oferts per l’Entitat a tercers a través del lloc web podrien en el futur estar subjectes a la seva contractació prèvia i al pagament d’una quantitat, la qual cosa s’especificaria en el seu cas, en les seves pròpies Condicions particulars de contractació.

2. L’accés i navegació a través del lloc web no requereix Registre, però, pot donar-se el cas que per accedir a una determinada funcionalitat es requereixi l’alta prèvia al lloc web mitjançant la selecció per part de l’Usuari, d’identificador i contrasenya . En aquest cas, la contrasenya, és personal i intransferible, i haurà de ser generada per l’Usuari d’acord a les regles de robustesa i complexitat que s’estableixin en cada moment per l’Entitat. Si l’usuari seleccionés una contrasenya que no compleixi amb els requisits mínims d’acord amb la Política de Contrasenyes aprovada i vigent en l’Entitat s’avisarà l’usuari d’aquest incompliment i dels condicionaments que han de reunir aquesta contrasenya per a una efectiva validesa a l’alta de l’interessat en el Registre d’Usuaris de l’Entitat. No obstant això, el lloc web disposaria de les funcionalitats necessàries perquè l’Usuari pugui canviar la contrasenya quan ho considerés oportú, per exemple, perquè sospités o constatés que s’ha produït la fallida de la confidencialitat de la contrasenya.

3. La contrasenya, si és el cas, tindrà caràcter personal i intransferible. L’Usuari es compromet a fer un ús diligent de la seva contrasenya i mantenir-la en secret, no transmetent-la a cap tercer i tampoc a la pròpia l’Entitat. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i \ o contrasenya que hagin seleccionat com Usuaris registrats de l’entitat, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització il·lícita del lloc web per qualsevol tercer il·legítim, que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari. En virtut de l’anterior, és obligació de l’usuari notificar de manera immediata als gestors del lloc web sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i \ o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat a els mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, l’Entitat quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. Tots els continguts oferts en el lloc web, incloent, la pròpia web, obres audiovisuals, textos, sinopsi, fotografies o il·lustracions, logotips, marques, grafismes, dissenys, interfícies, etc., pertanyen a l’Entitat o han estat llicenciats o autoritzat la ús a l’Entitat pels tercers titulars dels drets sobre l’esmentat contingut i estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial. Podeu utilitzar el lloc web i els continguts publicats al mateix de forma no exclusiva, només per al seu ús personal i privat, i en cada cas segons les condicions d’ús de cada contingut. No es permet l’ús comercial dels continguts, ni copiar, emmagatzemar o descarregar, distribuir, publicar, enviar, transformar, utilitzar qualsevol tècnica d’enginyeria inversa, descompilar els continguts o part dels mateixos, o realitzar qualsevol ús de mitjans o procediments diferents dels que es posen a la seva disposició al lloc web per utilitzar els continguts de forma diferent a l’autoritzada per l’Entitat. Tampoc està permès suprimir o manipular les indicacions de drets d’autor o altres crèdits identifiquin als titulars de drets dels continguts que trobi en el lloc web, ni els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme de protecció o informació incorporat als continguts disponibles en el LLOC WEB.

5. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

1. L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts i / o Serveis proporcionats pel lloc web de conformitat amb la llei i amb les presents Condicions d’Ús. L’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els continguts i / o Serveis amb fins o efectes il·lícits o contraris al que estableixen les Condicions d’ús.

2. L’Usuari està d’acord i té present que, si escau, els serveis de fòrums, blocs, enviament d’informació a través de formularis, així com qualssevol altres que permetin la publicació de les opinions dels Usuaris, no s’accepten anuncis , cadenes de missatges de correu electrònic o qualsevol altre contingut que no sigui opinar o debatre sobre articles o notícies. En utilitzar els Serveis, l’Usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes Condicions d’Ús, es compromet a no utilitzar-los per enviar missatges que difamin o insultin, o que continguin informació falsa, que sigui inapropiada, abusiva, nociva, pornogràfica, amenaçadora, danyant la imatge pública o la vida privada de terceres persones o que per alguna causa infringeixin alguna llei.

3. En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no captar dades amb finalitat publicitària, a no enviar cap tipus de publicitat en línia ia no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través dels Serveis proporcionats pel LLOC WEB, informacions, missatges, gràfics, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general qualsevol classe de material, dades o continguts que, sense ànim exhaustiu:

a. incorrin en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; b. de qualsevol forma contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment o en els tractats internacionals i en la resta de l’ordenament jurídic; c. indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries o violentes; d. indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences o edat; e. incorporin missatges delictius, violents o degradants; f. indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic; g. siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de manera que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant; h. es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per portar a terme l’ús que efectua o pretén efectuar; i. violin els secrets empresarials de tercers; j. siguin contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones; k. infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions; l. provoquin per les seves característiques (com format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament dels Serveis.

6. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

1. En el cas que l’usuari envia informació de qualsevol tipus a l’Entitat a través del lloc web, mitjançant els canals disposats, si escau, amb aquesta finalitat a la pròpia pàgina, l’Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercers, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers. Respecte de les dades de tercers que l’Usuari pugui facilitar mitjançant el lloc web, l’Usuari garanteix haver informat les dites tercers dels termes i finalitats descrits en la present Condicions d’Ús i, si escau, haver obtingut l’autorització dels mateixos per realitzar la comunicació de les seves dades a l’Entitat.

2. L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a l’Entitat per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES

L’Entitat no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació que es presti a través del lloc web. En conseqüència, l’Entitat no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del lloc web; (ii) l’absència d’errors en aquests continguts o productes; (iii) l’absència de virus i \ o altres components nocius en el lloc web o al servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del lloc web i \ o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix; (v) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts i productes del lloc web; (vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions que l’Entitat estableix en el lloc web oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web. No obstant això, l’Entitat declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris. Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i \ o industrial, haurà de notificar immediatament a l’entitat perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

8. ENLLAÇOS

1. Enllaços a altres pàgines Web En cas que en el LLOC WEB, l’Usuari pogués trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., aquests serien gestionats per tercers. L’Entitat no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del lloc web. En conseqüència, l’Entitat no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del lloc web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades , informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i \ o qualsevol dels seus continguts, en general. En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar immediatament a l’Entitat als efectes que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a la mateixa. L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del lloc web a un altre lloc web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre l’Entitat i el responsable del lloc web aliè.

2. Enllaços a altres pàgines Web amb destinació al Lloc Web Si qualsevol Usuari, entitat o lloc Web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc Web haurà d’atenir a les següents estipulacions: • L’enllaç només es podrà dirigir a la Pàgina Principal o Home del LLOC WEB, excepte autorització expressa i per escrit de l’Entitat. • L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL del lloc web i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la Pàgina Principal del LLOC WEB. En cap cas, llevat que l’entitat ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el LLOC WEB que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el LLOC WEB, incloure’l com a part de la seva web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del lloc web. • A la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que l’Entitat ha autoritzat aquest enllaç, llevat que l’entitat ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina al Lloc Web correctament desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de l’Entitat i \ o del LLOC WEB, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit. • L’Entitat no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc Web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades . L’Entitat no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web. L’Entitat no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc Web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i \ o qualsevol dels seus continguts, en general.

9. POLÍTICA DE PRIVACITAT I POLÍTICA DE COOKIES

La Política de privacitat i la Política de Cookies del LLOC WEB queden determinades pel que estableix el document POLÍTICA DE PRIVACITAT I POLÍTICA DE COOKIES, que està posat a la seva disposició i pot consultar directament a la part inferior del lloc web, en els apartats POLÍTICA DE PRIVACITAT I POLÍTICA DE COOKIES, respectivament.

10. DURADA I MODIFICACIÓ

1. L’Entitat podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquestes Condicions d’Ús o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

2. La vigència temporal d’aquestes condicions d’ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència les condicions d’ús modificades.

3. Amb independència del que disposen les condicions particulars, l’entitat podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització . Després d’aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment en les presents Condicions d’Ús.

11. GENERALITATS

1. Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les Condicions d’ús.

2. En cas que hi hagi discrepància entre l’establert en aquestes condicions d’ús i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.

3. En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquestes Condicions d’Ús fora (n) considerada (s) nul (s) o inaplicable (s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent , aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de les Condicions d’ús.

4. El no exercici o execució per part de l’Entitat de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions d’ús no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

12. JURISDICCIÓ

Les relacions establertes entre l’Entitat i l’Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, l’Entitat i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i / o litigis al coneixement de els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sabadell.

Polítiques de privacitat
Cookies