Dret d’herència i successions

Els aspectes jurídics presents en la successió hereditària comporten una important repercussió tan patrimonial com fiscal cap als hereus o legataris del causant, amb una casuística en moltes ocasions complexa que deriva en una sèrie de tràmits jurídics que s’han de resoldre de la manera més adequada als seus interessos i d’acord amb la legalitat vigent en cada moment. Els canvis socials dels últims anys han suposat un augment de les herències amb algun element d’estrangeria. Per aquest motiu i per donar el millor i més especialitzat assessorament disposem del Departament de Família i Successions de Dret Internacional Privat.

TRIA ADVOCATS li proposarà les diferents opcions jurídiques per donar resposta als problemes que planteja una successió en funció del moment en què s’hagi d’actuar.

ABANS DE LA DEFUNCIÓ:
L’atorgament de testament és la millor manera de prevenir una serie d’inconvenients jurídics que els familiars i hereus del difunt poden patir en un moment posterior. En aquest sentit, oferim un ampli ventall de serveis, entre els quals destaquen:

 • Assessorament sobre el tipus de testament a realitzar en funció de cada cas particular.
 • Assessorament i redacció del contingut del testament amb les atribucions de béns i condicions que el testador vulgui establir.
 • Assistència i coordinació amb la notaria.
 • Informació sobre les repercussions patrimonials i fiscals sobre els hereus o legataris, tant per l’IRPF com per l’Impost de Successions.

DESPRÉS DE LA DEFUNCIÓ:
Oferim un assessorament i gestió integral per a realitzar els corresponents tràmits de la forma més ràpida i eficaç possible, reduint costos innecessaris i aconsellant en cada cas particular a les persones afavorides per l’herència. Cada cas particular és diferent i, per tant, requereix una específica resposta per a cada un dels aspectes derivats de la successió. Entre d’altres, el nostre despatx ofereix els següents serveis:

 • Assistència i assessorament en cas de defunció sense haver atorgat testament (abintestat).
 • Assistència a la Notaria en els tràmits que requereixen escriptura pública (Declaració d’hereus, Acceptació d’herència, etc.)
 • En el cas de discrepàncies entre els hereus, instar el corresponent procediment judicial de partició d’herència en defensa dels interessos dels nostres clients.
 • Tramitació de l’Impost de Successions, Plusvàlua i informació sobre les repercussions fiscals en l’IRPF.
 • Realitzar, si s’escau, les inscripcions en el Registre de la Propietat i Mercantil.

Contacti amb nosaltres

93 187 85 45

  Seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, només atendrem les visites presencials amb cita prèvia que podeu demanar mitjançant el següent formulari web.

  Si ho desitja, disposa d'una PRIMERA CONSULTA GRATUÏTA, mitjançant correu electrònic info@triaadvocats.com o mitjançant el formulari web, que serà gestionada per un advocat del nostre despatx.

  Adjuntar documentació (pdf|txt|doc|2mb)

  Accepto les condicions legals

  • Assessorament i gestió integral d’herències.
  • Honoraris fixats en el mínim establert pel ICASBD en els seus criteris orientadors.
  • Disposem de departament de successions en dret internacional privat.
  • Redactem el testament amb previsió de futurs inconvenients jurídics, per la seva tranquil·litat.