Herències i Successions

Els aspectes jurídics presents en la successió hereditària comporten una important repercussió tant patrimonial com fiscal cap als hereus o legataris del causant. Amb una casuística en moltes ocasions complexa que deriva en una sèrie de tràmits jurídics que s’han de resoldre de la manera més adequada als seus interessos i conforme a la legalitat vigent a cada moment. Els canvis socials dels últims anys han suposat un augment de les herències amb algun element d’estrangeria. Per aquest motiu i per a donar el millor i més especialitzat assessorament disposem del Departament de Família i Successions de Dret Internacional Privat, amb els millors advocats herència Sabadell.

TRIA ADVOCATS li proposarà les diferents opcions jurídiques per a donar resposta als problemes que planteja una successió en funció del moment en què s’hagi d’actuar.

Què fem com a advocats d’herències abans de la defunció?

L’atorgament de testament és la millor manera de prevenir una sèrie d’inconvenients jurídics que els familiars i hereus del difunt poden sofrir en un moment posterior. En aquest sentit, oferim un ampli ventall de serveis, entre els quals destaquen:

  • Assessorament sobre el tipus de testament a realitzar en funció de cada cas particular.
  • Assessorament i redacció del contingut del testament amb les atribucions de béns i condicions que el testador desitgi establir.
  • Assistència i coordinació amb la Notaria.
  • Informació sobre les repercussions patrimonials i fiscals sobre els hereus o legataris, tant per l’IRPF com per l’Impost de Successions.

Què fem com a advocats d’herències després de la defunció?

Oferim un assessorament i gestió integral per a realitzar els corresponents tràmits de la forma més ràpida i eficaç possible, reduint costos innecessaris i aconsellant en cada cas particular a les persones afavorides per l’herència. Cada cas particular és diferent i, per tant, requereix una específica resposta per a cadascun dels aspectes derivats de la successió.

  • Assistència i assessorament en cas de defunció sense haver atorgat testament (abintestat).
  • Assistència en Notaría en els tràmits que requereixen escriptura pública (Declaració d’hereus, Acceptació d’herència, etc.)
  • En el cas de discrepàncies entre els hereus, instar el corresponent procediment judicial de partició d’herència en defensa dels interessos dels nostres clients.
  • Tramitació de l’Impost de Successions, Plusvàlua i informació sobre les repercussions fiscals en l’IRPF.
  • Realitzar, en el seu cas, les inscripcions en el Registre de la Propietat i Mercantil.
abogados-herencia-testamento-tria-advocats-abogados-sabadell-rubi

Treballem junts

Som un equip d’advocats herència experts i compromesos a proporcionar-li un assessorament i serveis legals integrals, recolzats per la nostra reputació d’integritat, perícia i experiència.