El règim matrimonial de separació de béns a Catalunya

Si no existeix un altre pacte establert, en els capítols matrimonials, el règim matrimonial per defecte a Catalunya és el de separació de béns. Aquest règim econòmic matrimonial implica en què cada cònjuge a títol personal, té l'usdefruit, la propietat, la llibertat de disposar i d'administrar tots els seus béns, amb determinades excepcions, en [...]