Qquan posem punt i final a un matrimoni o parella de fet, una dels assumptes més delicats a tractar és la custòdia compartida dels fills menors d’edat. Tot depèn de si hi ha una bona relació entre els dos o bé, una certa enemistat i conflicte.

Fa uns anys, els advocats TriaAdvocats a Sabadell i Rubí vèiem com sempre l’aplicació del Dret de Família en els jutjats afavoria a les mares. Sense tenir tan en compte alguns altres elements. Amb el pas del temps, veiem com s’ha superat això i la custòdia pot ser atorgada tant a un com a un altre i preferentment a tots dos alhora.

La situació actual

Avui dia, el més habitual és que hi hagi una custòdia compartida. Es pot entendre aquesta de moltes formes, la més habitual és per setmanes però també pot ser  passar la meitat de l’any amb un dels pares i l’altra amb l’altre o anar alternant-se cada mes. Una altra alternativa és que un dels pares assumeixi la convivència amb el menor i l’altre tingui un règim de visites extens.

Una de les principals disputes en la custòdia són les visites. El que els advocats de Dret de Família solem acordar amb els progenitors és establir un règim de mínims en el conveni regulador. I després els pares van decidint de comú acord amb independència del conveni. Això és encara més complicat quan un dels pares es viurà a una altra ciutat o regió, i és més difícil complir-ho. De manera que és necessari modificar les condicions que es van pactar en el seu moment per a ajustar-les a la nova situació.

També són molt comuns les reclamacions per impagaments en despeses extraordinàries. Com a viatges, activitats extraordinàries, cursos… Un de les principals despeses d’aquest grup són el material escolar i els llibres de text. Que, com la resta, generalment han de ser abonats a parts iguals entre tots dos pares.

En conclusió, podem evitar les reclamacions, si hi ha voluntat de les parts a arribar a un acord. Per això, recomanem acudir a un advocat especialista en Dret de família.

Per a més informació, no dubti a contactar amb nosaltres.